eu                            noir

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Период за изпълнение: 22.08.2016  - 22.02.2018 г.

Обща стойност на проекта:  352 608 лв. 100 % БФП

В изпълнение на договор  за безвъзмездна финансова помощ  №BG05M2OP001-3.001  - 0062 между Министерство на образованието и науката и Община Царево, стартираха дейностите по  Проект „Подай – ръка, подари бъдеще” по Процедура BG05M2OP001-3.001” Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Планираните дейности ще се изпълняват на територията на ДГ "Ален Мак” гр. Царево и ДГ ”Делфинче” гр.Ахтопол. Проектът гарантира равен старт на децата от община Царево в училище, чрез допълнителни занимания по български език, творчески дейности, включване на родителите в образователния процес и преодоляване на негативни нагласи, спрямо етническите малцинства.  Планираният брой участници в проектните дейности за целия период е 358 деца на възраст 3-6 години и 120 родители.

В рамките на проекта се предвижда подобряване на условията за децата в детските градини и учебната обстановка, чрез придобиване на ново оборудване и осигуряване на интерактивни и иновативни за детските градини средства за обучение.

Повече подробности около проектът, ще откриете, като кликнете върху 

гербът на община  Царево-

 

 


Участие в проекти

                                                             

В Царево стартира проект за образователна интеграция на деца и ученици от ромското етническо малцинство - „Заедно можем повече”

Община Царево, в партньорство с Българско сдружение за личностна алтернатива (БСЛА), ОДЗ „Ален мак” – гр. Царево и СОУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Царево, започна реализацията на проект „Заедно можем повече”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проекта е на стойност 165 849лв. и е с продължителност дванадесет месеца.
Общата цел на проекта е ефективната образователна интеграция на децата и учениците от ромското етническо малцинство от ОДЗ „Ален мак” и СОУ „Н. Вапцаров”, чрез създаване на нов специализиран образователен софтуерен продукт за обучение на деца и ученици по български език от 6 до 10 годишна възраст, провеждане на допълнителни занимания на учениците от първи до четвърти клас от ромски произход и децата от предучилищна група по български език, засилване на мотивацията и оказване на подкрепа на родителите при включване на децата от ромския етнос в училищния живот, обучения и подкрепа на педагогическите кадри в процеса на приобщаване и адаптиране на децата и учениците от етнически малцинствени групи към учебния процес.
С настоящия проект екипът на Община Царево и партньорите се опитва да подпомогне процеса на обучение на децата и учениците от начален клас по български език, да създаде умения за равен старт в училище, посредством преодоляване на езиковата бариера със интерактивни средства, да подкрепи учебният процес по общата учебна програма на учениците от начален клас по български език, като минимизира изоставянето по отношение готовността на децата за първи клас в подкрепа на свободното владеене на български език.
Друг важен елемент от проекта е да привлече родителите и/или близките като партньори в процесите за образователна интеграция на децата, както и да стимулира участието на семейството в училищния живот.
Не на последно място екипът на проекта ще провокира и стимулира включването на иновативни форми и методи за работа в училище и в детската градина, ще проведе поредица от тренинги за обучение в използване на интерактивни техники и методи на обучение за приобщаване и адаптиране на децата и учениците от етнически малцинствени групи към учебния процес.
За да бъде успешен проекта „Заедно можем повече” разчитаме на нашите партньори – ръководствата на БСЛА, ОДЗ „Ален мак” и СОУ „Н. Вапцаров”. Заедно ще направим така, че да повишим мотивацията на учителите по отношение на работата в мултикултурна среда, да усвоят техники за мотивиране на учениците и родителите за участие в учебния процес и да се подобри социално - психологическия климат като цяло.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
Инвестира във вашето бъдеще!


Схема: BG051PO001-4.1.05
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”