ПРОЕКТ
ФОТОАТЕЛИЕ „УСМИВКИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ 
за развитие на творческия потенциал на децата чрез изкуства
 
 
 
Изготвил: Светла Фотева Станимирова, ст. учител
Утвърдил: Екатирина Кирова, Директор ДГ „Ален мак“ гр. Царево
Приет с решение на ПС-Протокол №1/16.09.2019 г.

Теоретична рамка: Процесът на приобщаване на децата към социална култура и изграждане на стил на поведение започва от предучилищна възраст. Това налага актуализирането на редица задачи на педагогическото въздействие за формиране на естетическо и нравствено поведение на детето. Дете, което проявява интерес и увлечение към фотографията, рядко казва: „Скучно ми е!“. Поощрявано от възрастните, въоръжено с умения, фотоапарат и заредени батерии, детето винаги ще открие нещо интересно, което да запечата в снимка.
Водещ мотив в ежедневието на креативните учители е не само любовта към децата, но и вземането на адекватни и оригинални решения, обусловени от разнообразието на детската индивидуалност и интензивното психологическо развитие на подрастващите.
Динамиката на процесите в развитието на съвременния свят е предизвикателство към умението на учителя да съчетава традиционните методи за преподаване с иновативни подходи и овладяване на технологични умения, които днес са неизменна част от живота на младото поколение.
Като вид изкуство, фотографията е подходящо средство за творческо себеизразяване. Тя насърчава децата към нови начини за възприемане на действителността. Правенето на снимки е забавно и може да бъде чудесно хоби. От всички форми на изкуството, фотографията изисква най-малко сръчност и дава възможност на децата да изразят емоции, мисли и чувства в снимка или фотосесия.
 Усъвършенстване на форми и методи на сътрудничество между педагогическия екип и семейството за създаване на по-добра образователна среда и развитие на творческите заложби на децата.
 Повишаване на професионалните умения на учителите и педагогическите компетенции на родителите в процеса на творческо взаимодействие.
Приоритети:
 Организиране на подкрепяща среда за ранно откриване и стимулиране изявата на детските интереси и способности.
 Привличане на родителите като партньори и приятели при възпитанието на децата в нравствени и социални ценности.
 Формиране на умения за координация, устойчив интерес, наблюдателност, самооценка, работа в екип.
Партньори: Професионален или любител фотограф (по възможност родител).
Очаквани резултати:
 привличане на родителите като партньори;
 провокиране и стимулиране интереса на децата към фотографското изкуство;
 обогатяване компетенциите на децата по темата;
 ангажиране на децата в организирана образователна и развлекателна дейност.
Времетраене: Проектът се провежда от м. октомври 2019 г. до м. май, 2020 г.

 

Работилница за родители - Да пораснем заедно

 

Толкова много се знае за родителството, и толкова много неща родителите не знаят, че винаги се намира някой, който твърди, че родителите трябва да бъдат обучавани.  Разбира се, полезно би било родителите да знаят повече. Всяко дете обаче е отделна вселена и няма готови „рецепти“ за добро родителство. Датският психолог  Йеспер Юл отбелязва, че даването на решения е прекалено опростено и може да навреди както на родителите, така и на децата.  Според него родителите никога не трябва да стават "педагози" на децата си, тъй като връзката между тях трябва да остане индивидуална и неподправена. Ако родителите просто механично вършат, каквото ги съветват, това няма да проработи. Повече от всичко родителите са модел за подражание за децата си и трябва да се погрижат за себе си, за своите нужди и собствения си живот. Децата трябва да виждат това от своите родители. Добре информираните родители обаче, които биват насърчавани да поддържат близка емоционална връзка със своите деца и да оценяват своите собствени потребности като личности, имат много по-голям шанс да отгледат способни и истински щастливи деца. 

Една от най-добрите инициативи на Уницеф, свързана с родителството, стартира и в нашия град. Работилница за родители "Да пораснем заедно" предлага пространство, където родители на малки деца (от 0 до 4 години) се срещат с други родители, обменят опит и придобиват нужните знания и умения да подкрепят развитието на своите деца. Всяка работилница се състои от 14 последователни сесии, които ще се провеждат от специалисти веднъж седмично и включват лекции, интерактивни упражнения и дискусии. 

Повече информация и записване - 

0888362201 (Светла Станимирова), 

0899960554 (Райна Тодорова), 

0896618996 (Десислава Стоянова)