Всяко дете има право на обич,грижа и подкрепа,

особено през първите седем години,когато опознава света

около себе си и изгражда своя личен опит.

Детската градина е един необходим етап в развитието на детето.

Детска Градина  "Ален мак"  изгражда своя облик, предлагайкивни и конкурентноспособни услуги.     

В основата на дейността на екипа ни стои идеята за демократично и хуманно възпитание.   

Осъществява се културно-възпитателната  и образователна работа, насочена към реализация на съвременна детска личност.                                                                                  

               

Повишаване на конкурентноспособността и предлагане на престижни,качествени и съвременни възпитателно - образователни услуги;

- създаване на възпитателно - образователен процес, наситен с етиката в човешките взаимоотношения;

- Пълноценна готовност на децата за училище и създаване на условия за социална интеграция;

- осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на единен възпитателен процес;

- Изграждане на оптимизираща материална среда,създаваща позитивна нагласа.

 

 


 

 

 

Децата да развиват любов и уважение към себе си и към другите.

Да се научат на самодисциплина и отговорност,за да станат пълноценни членове на обществото.

Да насърчим естественото им желание за самостоятелност и доброто им самочувствие.

Да развиваме индивидуалния потенциал на всяко дете.

Да насърчим детското любопитство и мотивация за учене.

Да изградим положително отношение на децата към училището.

 

 

 


 

 

 

Да осигурим не само базисна подготовка,но и да формираме подрастващото поколение в дух на общочовешки ценности и толерантност,да го направим адаптивно към изменящата се среда за успешна реализация в обществото.